در صورتی که محصولات دچار شکستگی یا مقایر با تصویر مشاهده شده در سایت باشد می توانید محصول را مرجوع نمایید.